Bestilling av varebil - Produksjonsstans WLTP

Publisert: fredag 24. mai 2019

Finansdepartementet la forrige uke frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Der kom det frem at WLTP utsettes for varebiler – hva betyr det for det norske varebilmarkedet?01. September 2019 blir utslippsmålinger for varebiler obligatorisk etter WLTP. Finansdepartementet har kommet til en konklusjon om at det på dette tidspunktet vil være et for lite grunnlag til å kunne beregne hvordan overgangen til WLTP vil slå ut for varebiler. I stor fare for uønskede utslag i avgiftsbeleggingen, utsetter regjeringen denne avgiftsendringen til 2021.

 

«Regjeringen legger opp til å innføre WLTP-baserte CO2-verdier for varebiler i 2021. Dette innebærer at NEDC-verdiene vil bli benyttet til å fastsette CO2-komponenten i engangsavgiften for varebiler og campingbiler ut 2020».

 

Hva betyr egentlig dette i praksis?

 

Engangsavgiften når du kjøper bil, blir fastsatt ut ifra en CO2-komponent som fabrikkene oppgir for de ulike modellene. Denne komponenten har hittil blitt basert på en universell testmetode kalt NEDC – denne testmetoden blir nå erstattet av WLTP, på samme måte som for personbiler. WLTP er en strengere testmetode, som gir tydeligere føringer for hvordan bilene skal testes ved måling av utslipp. Det betyr at med dagens avgiftsnivåer og en strengere testmetode, vil engangsavgiftene på bilene angivelig øke betraktelig. Det er dette regjeringen nå ønsker å utsette, for å gjennomføre en grundig utredning før nye avgiftsnivåer eventuelt settes.

 

Likevel er det viktig å være oppmerksom på at når Regjeringen nå utsetter WLTP for Norge sin del – vil fremdeles resten av Europa innføre WLTP, og nye kjøretøy må typegodkjennes etter WLTP. Det betyr at Norge får en overgangsordning som heter NEDC 2.0. Den vil ikke være helt identisk gamle verdier, og blir sett på som en overgangsordning. Det går ut på å tilbakeregne WLTP-tall (samme overgangsordning som ble vedtatt for personbiler i fjor). Forskjellen ligger i at avgiftene har blitt beregnet på målte NEDC-tall, mens frem til 2021 skal det baseres på beregnede NEDC-tall.

 

Bransjen forventer at avgiftene kommer til å øke noe nå når beregningen skal baseres på NEDC 2.0. Likevel vil denne økningen være vesentlig lavere enn om WLTP-tall skulle blitt lagt til grunn. Bransjen er positiv til at det kommer en overgangsordning frem til 2021.

 

Viktig info - noen produsenter vil få noen uker produksjonsstopp i sommer, mens bilene typegodkjennes etter WLTP. Dette kan påvirke leveringstiden for nye bestillinger. Likevel vet vi at mange av forhandlerne har bestilt opp en del lagerbiler, slik at tilgangen på volummodeller fremdeles skal være god.

 

Fortsatt er det opp til stortinget å vedta regjeringens forslag.